Tutor Team d.o.o.
Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev – ključno orodje za svobodnejše ravnanje?

Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev – ključno orodje za svobodnejše ravnanje?

Zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev

Ste direktorji, člani uprave in zaposleni na podobno visokih položajih prepričani, da veste, kako premišljeno postopati za primer, ko se zaradi zoper vas vloženih odškodninskih zahtevkov znajdete v nezavidljivem položaju?
Kot člana organa vodenja ali nadzora vas zavezuje zakonska dolžnost, da pri izvrševanju svoje funkcije ravnate v dobro družbe z zadostno skrbnostjo – to je s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika[1], za katerega se domneva tudi ustrezna usposobljenost in obveščenost. Kot je za vodilne delavce običajno, pri vodenju poslov sprejemajo kompleksnejše odločitve, ki se lahko izkažejo za napačne in s tem negativno vplivajo na poslovanje družbe, za kar pa so lahko vodilni delavci osebno odgovorni.
Gre pravzaprav za neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev zgoraj opisane obveznosti članov organov vodenja ali nadzora, kar predstavlja podlago za njihovo odgovornost za povrnitev nastale škode, le-to pa pokriva zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev ali t. i. D&O zavarovanje (Directors & Officers Liability Insurance).

Posebna struktura zavarovanja odgovornosti vodilnih delavcev

Definicijo zavarovanja odgovornosti vodilnih delavcev predstavimo skozi njegovo tristransko strukturo.
Prvič, polica tovrstnega zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti varuje interes in premoženje fizične osebe (vodilnega delavca) s kritjem finančne izgube in stroškov obrambe v primeru katerega koli zahtevka proti dotičnemu vodilnemu delavcu.
Druga stran D&O zavarovanja vključuje kritje premoženja družbe in kritje stroškov pravne zaščite, v kolikor pride do vložitve neposrednega zahtevka tretje osebe (upnika) zoper managerja in je med družbo in managerjem sklenjen dogovor o kritju škode v njegovem imenu.
In ne nazadnje je tu še tretja stran, in sicer jamstvo za zahtevke, naperjene proti družbi v zvezi s postopki prodaje, nakupa ali izdaje vrednostnih papirjev (zahtevki delničarjev).
Vsaka od naštetih strani se lahko opcijsko vključi ali izključi, kar vam omogoča, da širino kritja prilagodite svojim potrebam.

Pazljivost ni odveč

Bodimo pozorni na izključitve iz zavarovanja, katerih obseg variira od zavarovalnice do zavarovalnice. Poudarjamo pa, da zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za odškodninske zahtevke, izhajajoče iz protipravnega ravnanja zavarovanca, neupravičene pridobitve osebne koristi zavarovanca ali postopkov, ki so se vodili že pred začetkom veljavnosti zavarovanja.
Na tem mestu poudarjamo tudi, da je kritje D&O zavarovanja zasnovano po principu »Claims made«, kar pomeni, da so z zavarovalno polico kriti zahtevki, vloženi v času trajanja zavarovanja ali v času podaljšanega obdobja po dogovoru z zavarovalnico.
Zdaj si verjetno že mislite, da ste ob sklenitvi tega specifičnega zavarovanja poklicne odgovornosti lahko popolnoma brez skrbi pri opravljanju svojih profesionalnih dolžnosti, češ da bo morebitno škodo v celoti nadomestila zavarovalnica. Ne gre tako preprosto – z Zakonom o gospodarskih družbah je namreč določena obvezna lastna udeležba zavarovanca pri škodi v višini vsaj 10 % škode z zgornjo omejitvijo 1,5–kratnika zavarovančevih fiksnih letnih prejemkov.
Ne pozabimo – zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev vas ne bo razbremenilo vaše odgovornosti, temveč bo služilo kot podpora pri povrnitvi povzročene škode.[2]

[1] Tako izhaja iz prvega odstavka 263. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l.RS št. 42/2006)
[2] Bohinc, R. et al. (2006). Priročnik za člane nadzornih svetov. Ljubljana: Združenje članov nadzornih svetov

Literatura:

  • Kontarščak, K. A. et al. (2015), Osebne odgovornosti direktorjev – pregled in ukrepi za zmanjšanje tveganj, Maribor
  • Bohinc, R. et al. (2006), Priročnik za člane nadzornih svetov, Združenje članov nadzornih svetov, Ljubljana
  • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS št. 42/2006

Viri: