Tutor Team d.o.o.

Zavarovanje obratovalnega zastoja

Tutor Team d.o.o.  →  Zavarovanje obratovalnega zastoja

Osnovni namen zavarovanja obratovalnega zastoja

Ohranitev vašega finančnega položaja na enaki ravni kot je bil pred obratovalnim zastojem oziroma preprečiti veliko finančno izgubo ali celo likvidnostne težave ali stečaj.

Zavarovanje je zelo pomembno, predvsem za podjetja, kjer bi bila obnova proizvodnje zahtevna ali dolgotrajna.

Vzrok za nastalo škodo?

 • Nastanek škode na vašem premoženju zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti kot so: požar, potres, poplave, udar strele, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec lastnega motornega vozila, padec letala in manifestacija, demonstracija, izliv vode, zemeljski plaz, odtrganje zemljišča, snežni plaz, udarec motornega vozila, ki ni vaša last, iztek – lekaža, izliv žareče mase, samovžig.
 • Manifestacija škode: okvara, poškodba ali uničenje stroja ali proizvodne linije.
Posledica nastale škode

Motnje v poslovanju ali popolna prekinitev poslovanja.

Kaj je zavarovano (predmet zavarovanja)?
 • Izguba dobička iz poslovanja, ki zaradi zastoja ni bil ustvarjen.
 • Fiksni stroški: stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije in drugi fiksni stroški, ki jih imate v času zastoja

Nekatere zavarovalnice nudijo tudi kritje stroškov najema proizvodnje na začasni, drugi lokaciji.

Predmet zavarovanja niso stroški materiala, blaga, surovin, davki in druge dajatve ter stroški, ki niso povezani z dejavnostjo podjetja.

Posledice

Posledične škode zaradi obratovalnega zastoja zelo pogosto celo presegajo premoženjsko škodo na sredstvih in zalogah podjetja. Ker v tem primeru lahko ostanete brez prihodkov ali so ti manjši kot v razmerah normalnega poslovanja, se lahko pojavi težava z zagotavljanjem finančnih sredstev za pokrivanje fiksnih stroškov ter na splošno doseganje slabših poslovnih rezultatov.

Mnogi viri navajajo, da je veliko (predvsem) manjših podjetij, ki niso imela zavarovanega obratovalnega zastoja, propadlo v roku 2 let, mnoga med njimi že v prvem letu po nastanku požara ali druge nesreče, ki je ustavilo poslovanje.

Dalj časa kot traja zastoj, večja je verjetnost, da kljub ponovni vzpostavitvi proizvodnega procesa, ne boste več uspešni pri poslovanju, saj obstaja velika možnost, da se bodo vaši kupci med vašim zastojem obrnili na drugega dobavitelja.

Osnovne vrste obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Zavarovanje lahko sklenete le v primeru, da imate že sklenjeno požarno zavarovanje.

Zavarovane nevarnosti, ki aktivirajo zavarovanje obratovalnega zastoja:

Temeljne nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovančevega motornega vozila, padec letala in manifestacija, demonstracija

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

Zavarovanje lahko sklenete le, če imate že predhodno sklenjeno strojelomno zavarovanje.

V sklopu tega zavarovanja lahko sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi izgube vgrajenih računalniških programov, če je ta izguba posledica strojeloma zavarovanih strojev.

Razširitve obratovalnega zastoja zaradi požara

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi potresa

Kot razširitev k zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi požara lahko sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi potresa, vendar le, če imate že sklenjeno potresno zavarovanje. Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi potresa.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi dodatnih požarnih nevarnosti

Kot razširitev se lahko k zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi požara lahko sklenejo naslednje nevarnosti:

 • poplava,
 • izliv vode
 • zemeljski plaz
 • odtrganje zemljišča
 • snežni plaz
 • udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca
 • iztek – lekaža
 • izliv žareče mase
 • samovžig

Zavarovanje obratovalnega zastoja v dobavni verigi (ang. CBI (Contingent Business Interruption) Insurance)

Gre za kritje obratovalnega zastoja pri vas, zaradi škode, ki je nastala pri vašem dobavitelju ali kupcu iz naslova zavarovane nevarnosti na vaši polici (kaj je zavarovano? – glej točko 4).

Če pride do zastoja proizvodnje pri vašem dobavitelju, se lahko zgodi, v primeru, da ste vezani le na enega ali samo nekaj dobaviteljev, da se zaradi nedobave materiala ali proizvodov ustavi tudi vaša proizvodnja.

Prav tako lahko pride do prekinitve vašega poslovanja, v kolikor pride do obratovalnega zastoja pri vašem kupcu, saj zaradi lastnega zastoja ne more prevzeti vaših izdelkov.

Zavarovanje je priporočljivo skleniti v primeru, ko ste odvisni od enega ali nekaj dobaviteljev ter v primeru, da vaš proizvodni proces deluje po »just-in-time« dobavnem sistemu.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi prekinitve komunalnih storitev (ang. Utility service interruption)

V primeru, da komunalno podjetje ali podjetje za oskrbo z energijo utrpi škodo zaradi ene izmed zavarovaljivih nevarnosti, lahko pride do izpada energije ali prekinitve oskrbe z vodo pri vas. V kolikor je vaš proizvodni proces močno odvisen od oskrbe z energijo ali vodo, se lahko zgodi, da se mora zaradi izpada proizvodni proces ustaviti, kar posledično pomeni izgubo dobička.

Nevarnost, zaradi katere je dobavitelj energije ali komunalnih storitev utrpel škodo (npr. požar, eksplozija, vihar,…), mora biti zavarovana v okviru vaše zavarovalne police.

Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitvenih dejavnostih za primer resnejše in daljše bolezni, nezgode ali smrti zaposlenih

Zavarovanje krije fiksne stroške (kaj je zavarovano? – glej točko 4), ki jih podjetje zaradi resnejše in daljše bolezni ali nezgode oziroma smrti strokovno usposobljenega zaposlenega, ne more več kriti. Doba jamčenja je največ 6 mesecev.

Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja

Da se zavarovanje obratovalnega zastoja lahko sklene, morate imeti predhodno sklenjeno osnovno zavarovanje (požarno, potresno oziroma strojelomno zavarovanje).

V kolikor želite skleniti razširitev pod točko 7a ali 6b, je pogoj imeti sklenjeno zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara.

Za sklenitev razširitve pod točko 7c ali 7d, je pogoj, da ima vaš dobavitelj, kupec ali dobavitelj energentov sklenjeno zavarovanje za predmetno nevarnost, ki lahko povzroči tako škodo, da je posledica zastoj proizvodnje pri vas.

Doba jamčenja

Doba jamčenja je odvisna od samega vzroka obratovalnega zastoja ter od tega, kako hitro lahko ponovno vzpostavite proizvodni proces, kako hitro dobavite nove stroje. Odvisno je celo od tega kako dolgo je čakanje na dokumentacijo, dovoljenja itd.

Običajno so dobe jamčenja za obratovalni zastoj zaradi strojeloma krajše od dobe jamčenja za obratovalni zastoj zaradi požara, saj se v primeru strojeloma porizvodni proces hitreje vzpostavi nazaj kot pa v primeru požara.

V kolikor je prišlo do zastoja proizvodnje zaradi požara, je priporočljivo, da se izbere dobo jamčenja, ki ni krajša od 12 mesecev.  Doba se prične šteti od dneva prekinitve poslovanja.  

Franšiza

Pri zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi požara se običajno upošteva:

 • časovna integralna franšiza, kar pomeni, da za dobo, ki je bila dogovorjena (npr. 3 dni), zavarovalnega kritja ni, če pa obratovalni zastoj traja več od dogovorjene dobe, zavarovalnica povrne škodo v celoti.:_
 • časovna odbitna franšiza, kar pomeni, da za dobo, ki je bila dogovorjena, zavarovalnega kritja v vsakem primeru ni. Tudi če obratovalni zastoj traja več od dogovorjene dobe, zavarovalnica povrne škodo le od prvega dneva po dogovorjeni dobi franšize dalje.
 • zneskovna odbitna franšiza od škode, kar pomeni, da se določen znesek v vsakem primeru odbije od obračuna škode (npr. 10%)

Pri zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi strojeloma se upošteva tako časovna kot zneskovna odbitna franšiza od škode, običajno izražena v odstotku.

Pri zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi potresa so običajne odbitne franšize, izražene v % od zavarovalne vsote (npr. 2%, 5%).

Najpomembnejše izključitve
 • naklepna dejanja ali huda malomarnost zavarovanca ali zavarovančevih delavcev
 • ekološke škode
 • teroristična dejanja, vojni dogodki, vstaje ter druge oborožene akcije
 • jedrska reakcija in jedrska radiacija, radioaktivna kontaminacija
Vaša zaščita

S sklenitvijo zavarovanja zaščitite poslovanje vašega podjetja, tako, da lahko med ponovnim vzpostavljanjem proizvodnje še naprej pokrivate tekoče stroške ter vam ni potrebno skrbeti za nepredvidljivo izgubo dobička, ki bi lahko vplival na obstoj podjetja.

Kako visoko kritje potrebuje vaše podjetje?

Zavarovalna vsota se določa na osnovi vaših podatkov o dobičku iz poslovanja in fiksnih stroškov za zadnje zaključeno poslovno leto ter dobe jamčenja.