Tutor Team d.o.o.

Upravljalec zbirk osebnih podatkov je podjetje Tutor team d. o. o. (Nazorjeva 3, 4000 Kranj) z matično številko 1411748000. V podjetju Tutor team d. o. o. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR) na spletni strani www.tutor-team.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju.

Kontaktni podatki upravljavca:

Tel.št.: 04 201 07 32

E-naslov: info@t-t.si

1.1 Pomen izrazov

Lastnik in upravljavec spletne strani www.tutor-team.si je podjetje Tutor team d. o. o. (v nadaljevanju upravljavec). Obiskovalec ali uporabnik spletne strani www.tutor-team.si je vsaka oseba, ki obišče omenjeno spletno stran (v nadaljevanju uporabnik).

1.2 Kateri osebni podatki se zbirajo

Izpolnjen kontaktni obrazec v sistem vnese ime podjetja, ime in priimek  uporabnika (uporabnik lahko vpiše po želji), e-poštni naslov in telefon (uporabnik lahko vpiše po želji), torej podatke, ki omogočajo nadaljnjo komunikacijo. Uporabnik lahko po želji izbere tudi tip podjetja ter velikost podjetja po številu zaposlenih.

1.3 S kakšnim namenom se zbirajo osebni podatki

Z izpolnjenim kontaktnim obrazcem se uporabnik prijavi na brezplačen posvet glede zavarovalnega področja v njegovem podjetju ali poslovni skupini. Tutor team d. o. o. glede na pridobljene kontaktne podatke uporabniku odgovori ter pošlje ustrezne termine za sestanek. S prijavo se uporabnik strinja, da upravljavec obdeluje in hrani podatke v bazi z namenom nadaljnje komunikacije, na podlagi legitimnega interesa družbe.

Komunikacija je individualna, kar pomeni, da uporabnik ni avtomatično uvrščen na nobeno e-poštno listo. Uporabnik ima možnost, da se prijavi na prejemanje novic in za obveščanje o dogodkih upravljavca. Ko uporabnik poda privolitev za prejemanje novic in obveščanje o dogodkih bo upravljavec njegove osebne podatke (e-poštni naslov) obdeloval z namenom pošiljanja elektronskih obvestil.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi vaše privolitve v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

1.4  Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih.  V kolikor ste podali privolitev za prejemanje novic in obvestil bomo vaše osebne podatke za ta namen obdelovali do preklica privolitve oziroma še 10 let od podane privolitve.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

1.5 Katere pravice ima uporabnik in kako jih lahko uveljavi?

Upravljavec zagotavlja uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 1 mesecu po prejemu takšne zahteve. Upravljavec lahko rok za uresničevanje pravic uporabnika podaljša za največ dodatna 2 meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če upravljavec podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti uporabnika v roku 1 meseca od prejema zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Upravljavec sprejema zahteve v zvezi s pravicami uporabnika na elektronski naslov: info@t-t.si.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko upravljavec zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, si upravljavec pridržuje pravico, da zaračuna razumno pristojbino ali pa zavrne ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo upravljavec omogoča uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • Pravica do dostopa do podatkov
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zlasti o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki so predmet obdelave.
 • Pravica do popravka
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih, napačnih ali neustreznih osebnih podatkov. Upravljavec si pridržuje pravico zahtevati predložitev dokumenta iz katerega izhaja, da je osebni podatek, ki je predmet obdelave neustrezen.
 • Pravica do izbrisa
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec  pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima upravljavec pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti upravljavca do uporabnika).
 • Pravica do omejitve obdelave
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljavec obdeluje le osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego namena, s katerimi je uporabnik soglašal, razen v primeru, če mora upravljavec te osebne podatke obdelovati na podlagi zakonodaje.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje upravljavec, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika.
 • Pravica do preklica privolitve
  Uporabnik  lahko kadar koli prekliče privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Pravica do ugovora
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da vloži ugovor, če meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov.
  Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  Vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali vaše pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite na elektronski naslov: info@t-t.si.
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
  Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik posreduje na elektronski  naslov info@t-t.si ali s priporočeno pošto na sedež podjetja. Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

1.6 Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Upravljavec lahko po potrebi, za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njegovim storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko upravljavec posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Zunanjim obdelovalcem bo upravljavec tovrstne podatke posredoval oziroma naredil dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Upravljavec na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Upravljavec se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Upravljavec vaše osebne podatke ne bo iznesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

1.7  Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na strani www.tutor-team.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Tutor team d.o.o. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

1.8  Spremembe  pravnega obvestila v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe pravnega obvestila v zvezi z varstvom osebnih podatkov o čemer bodo uporabniki seznanjeni  na spletni strani upravljavca.

1.9  Kontakt

V kolikor uporabnik želi dodatna pojasnila v zvezi s pravnim obvestilom v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko piše upravljavcu  na info@t-t.si.

1.10 Veljavnost

Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov začne veljati z dnem 25.5.2018.